RD Profi s.r.o.

Konateľ: Roman Dovrtel
Tel: +421 (0)907 767 345
Email: info@rdprofi.sk

Adresa:
Tajovského13
917 08 Trnava
Slovakia

IČO: 44 406 479
IČ DPH: SK2022682442
Bankové spojenie: 4006831380/7500 ČSOB
IBAN: SK78 7500 0000 0040 0683 1380 BIC: CEKOSKBX
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka 22594/T

Kancelária


Šrobárova 5, Trnava 917 01
Areál trnavského cukrovaru


Právne vzťahy v rámci obchodného styku založené medzi spoločnosťou RD PROFI s.r.o., J.G. Tajovského 5634/13, 917 08 Trnava, IČO: 44 406 479 ako poskytovateľom a objednávateľom, s výnimkou fyzickej osoby, ktorá je spotrebiteľom, sa od 01. apríla 2020 riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami uverejnenými na www.avop.sk